Støtte til sporskifte

Er du ansat i en branche med øget risiko for nedslidning, kan du i samarbejde med din arbejdsplads søge økonomisk støtte til omskoling fra Sporskifteordningen.

Ordningen er for ansatte, som er nedslidte eller i risiko for at blive det. Årsagen kan være både fysisk og psykisk belastende arbejde. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet en liste over brancher, som kan benytte ordningen. Der er mange brancher på listen, fx døgninstitutioner, hjemmepleje, slagterier, politi og fængselsvæsen.

Indhold
Et sporskifteforløb kan være tilrettelagt på forskellige måder. Det vil ofte bestå af:

  • Indledende vejledning og afklaring (1-5 dage)
  • Korte erhvervsrettede efteruddannelsestilbud, fx AMU-kurser (op til 40 kursusdage)
  • Praktikophold i en virksomhed (1-4 uger)

Hele forløbet kaldes en sporskiftepakke.

Til­skud og øko­no­mi
Det er muligt at få dækket lønudgift og deltagerbetaling. Dog udgør tilskuddet til løn maks. 260 kr. i timen. Der kan desuden ydes en mindre godtgørelse for administration af sporskiftepakken.

Va­rig­hed
Ordningen gælder fra oktober 2017 og 4 år frem.

Til virksomheder

Særligt for virksomheder.

Ønsket om at søge midler til et sporskifte kan komme både fra arbejdsgiver og medarbejder, men det er virksomheden, som udformer den endelige ansøgning.  

Ansøgere kan være private, kommunale og statslige virksomheder. Puljen kan søges af virksomheder inden for brancher, der betragtes som særligt nedslidningstruede.

Forbered ansøgning
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har lavet en vejledning til virksomheder, Sådan gennemfører du sporskifte. Den beskriver, hvordan sporskifteforløbet forberedes, og hvad der skal være på plads, inden ansøgningen sendes. Vejledningen indeholder desuden en liste over brancher, der kan benytte ordningen.

Ansøgning
Puljen til Sporskifte kan søges løbende. Tilskuddet søges på STARs tilskudsportal.


Til medarbejdere

Særligt for medarbejdere.

Hvis du er interesseret i at få støtte fra sporskifteordningen, skal du aftale det med din arbejdsgiver. Det er virksomheden, som udformer den endelige ansøgning. 

Hvem kan søge
Der er ingen særlige krav til jobfunktion, uddannelse eller alder.

Det kan fx være, at du som håndværker har problemer med knæene eller som frisør har fået eksem og derfor må tage din jobsituation op til overvejelse.

Ansøgning
Det er virksomheden, hvor du er ansat, der søger om støtte til et sporskifteforløb, men I skal sammen aftale indholdet af forløbet, og hvad det skal føre frem til.

Hjælp og vejledning
Er sporskifteordningen noget for dig, så kontakt din fagforening eller tillidsrepræsentant.

 


Ofte stillede spørgsmål

De mest stillede spørgsmål.

Hvilke brancher er omfattet af sporskifteordningen?
Beskæftigelsesministeriet har lavet en oversigt over, hvilke brancher der er omfattet af sporskifteordningen.

Få en oversigt over brancher, der kan benytte sporskifteordningen hos star.dk