Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) kan give medarbejdere mulighed for at efter- eller videreuddanne sig i arbejdstiden.

Du skal indgå en orlovsaftale med din arbejdsgiver om den tid, du ikke kan være på job. SVU kan udbetales til dig i stedet for din løn. SVU kan også udbetales til din arbejdsgiver, mens du fortsat modtager din løn under uddannelsen. Hvordan SVU skal udbetales, skal du aftale med din arbejdsgiver.

SVU gives især til forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning og akademiuddannelser. Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler, afhængig af den valgte uddannelse.

Ord­blin­de­un­der­vis­ning, dansk og ma­te­ma­tik
Der kan søges SVU til det, som man kalder almen voksen- og efteruddannelse. Der er tale om enkeltfagsundervisning, som typisk foregår i arbejdstiden. Det kan være ordblindeundervisning eller forberedende voksenundervisning (FVU) på folkeskoleniveau, fx kurser i dansk eller matematik.

Aka­de­mi­ud­dan­nel­ser
Der kan også søges SVU til akademiuddannelser på fuld tid. Det kræver, at du får orlov fra dit arbejde og tager uddannelsen på fuld tid.

Be­tin­gel­ser
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående uddannelse. Du kan heller ikke få SVU til de uddannelser, hvor der gives SU. Der er også andre krav fx til alder, hvor længe du har været ansat, og om du er dansk statsborger.

Øko­no­mi
Fra 60-100 procent af dagpengesatsen. Du får 100 procent af dagpengesatsen, hvis du deltager i forberedende voksenundervisning eller ordblindeundervisning for voksne. Du får en lavere sats, hvis du tager en akademiuddannelse.

Til virksomheder

Særligt for virksomheder.

Her kan du læse om, hvad du som arbejdsgiver skal gøre, hvis en af dine medarbejdere skal på kursus med SVU. Vær opmærksom på, at medarbejderens uddannelsesbaggrund vil have betydning for, om han eller hun kan få SVU.

På kursus uden løn
Hvis din medarbejder er på kursus i arbejdstiden uden at få løn, bliver SVU-støtten udbetalt til medarbejderen selv. Du skal som arbejdsgiver ikke gøre noget.

På kursus med løn
Betaler du løn til din medarbejder, mens han/hun er på kursus, vil SVU-støtten blive udbetalt til arbejdspladsen som skattefri refusion. Her er det krav, at lønnen mindst er på samme niveau som støtten.

Ansøgning
Det er ikke muligt som arbejdsgiver selv at søge SVU. SVU-ordningen er rettet mod medarbejderen, som har en personlig støtteramme for, hvor meget SVU han/hun i alt kan få gennem sit arbejdsliv.

Når medarbejderen har udfyldt sin del af ansøgningen, videresendes den først til uddannelsesstedet og dernæst til dig som arbejdsgiver.

Aftale om orlov
Som arbejdsgiver skal du indgå en orlovsaftale med din medarbejder og udfylde et ansøgningsskema. Orlovsaftalen skal omhandle din medarbejders fravær fra arbejdspladsen og beskrive, hvad der skal ske, når uddannelsen er afsluttet.

Hjælp og vejledning
Du kan kontakte uddannelsesstedet, hvis du er i tvivl om mulighederne for at søge SVU til en medarbejder.


Til medarbejdere

Særligt for medarbejdere.

Hvis du ikke får løn, mens du uddanner dig, kan du søge SVU som kompensation.

Hvis du får løn, mens du uddanner dig, kan du søge SVU til din arbejdsgiver som refusion for, at arbejdsgiveren skal undvære din arbejdskraft.

Inden du søger SVU
Inden du søger SVU, skal du være optaget på en uddannelse eller have fået tilsagn om optagelse. Du skal også have en orlovsaftale med din arbejdsgiver.

Sådan søger du
Du søger SVU digitalt. Når du søger SVU, skal du, din arbejdsgiver og dit uddannelsessted udfylde skemaet. Hvis du ikke kan søge digitalt, kan du søge SVU på et papirskema.

Her kan du få hjælp:
Har du spørgsmål om SVU til uddannelse på folkeskoleniveau eller på gymnasialt niveau, kan du få hjælp hos dit nærmeste VUC-center.

Har du spørgsmål om SVU til en videregående uddannelse, kan du få hjælp på en professionshøjskole. Ring til et af uddannelsesstederne og bed om at tale med deres SVU-administrator.


Ofte stillede spørgsmål

De mest stillede spørgsmål.

Kan jeg søge SVU med en videregående uddannelse?
Hvis du har en videregående uddannelse, kan du ikke få SVU. Der kan være enkelte undtagelser.

Hvis jeg får SVU til uddannelse, kan der så også være deltagerbetaling?
Hvis du har ret til SVU, og du skal betale for at læse på en uddannelse på folkeskoleniveau eller gymnasialt niveau, kan du få dækket denne udgift.

På akademiuddannelser skal du selv eller din arbejdsgiver betale. Undersøg, om du kan søge penge fra Omstillingsfonden

Kan SVU kombineres med andre ordninger?
Du kan godt få SVU og søge støtte gennem andre ordninger, fx Omstillingsfonden eller Kompetencefonde.