For virksomheder

Det er vigtigt at have medarbejdere med de rigtige kompetencer. Samtidig er det vigtigt løbende at udvikle medarbejdernes kompetencer. Kompetenceudvikling kan foregå på flere måder. For de fleste virksomheder spiller efter- og videreuddannelse en vigtig rolle i at sikre, at virksomheden er rustet til fremtiden.

Her kan I læse om de forskellige muligheder for efter- og videreuddannelse i det offentlige uddannelsessystem. Fælles for dem er, at staten yder et tilskud. Det betyder, at de kan tilbydes gratis eller til reduceret pris. Ofte kan der også søges om støtte eller kompensation for lønudgifter.

Kurserne og uddannelserne kan gennemføres i arbejdstiden eller i fritiden, når det passer jer. Mange kurser kan både tages i dagtimerne, om aftenen eller i weekenden. En del tilbud kan også gennemføres på virksomheden.

Hvis I har spørgsmål, som I ikke finder svar på her, kan I kontakte eVejledning. De giver uvildig vejledning alle ugens dage, også aften og weekend.

Få overblik over de offentlige tilbud

Læs om de forskellige voksenuddannelser og støttemuligheder, der findes i det offentlige uddannelsessystem.

Ny teknologi, processer eller organisering kan ændre kravene til jeres medarbejderes kompetencer. I det offentlige uddannelsessystem findes en række tilbud, der kan løfte jeres medarbejderes færdigheder, mens de er i arbejde.

Læs om de forskellige tilbud her:

AMU-kurser
AMU-kurser er korte fleksible kurser, der er målrettet ufaglærte og faglærte inden for en lang række brancher. Kurserne er udviklet i et samarbejde mellem virksomheder og medarbejdere. De er typisk målrettet et bestemt fag og en konkret arbejdsfunktion.

Der findes forskellige typer af AMU-kurser:

  • Certifikatkurser (lovpligtige kurser som fx gaffeltruck).
  • Branchekurser (kurser målrettet en bestemt branche fx "Rugbrød med surdej". )
  • Kurser der går på tværs af brancher (fx kurser i ledelse, it eller kommunikation)

Hvis jeres virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, findes der også AMU-kurser på andre sprog. Det kan være tysk, polsk, engelsk eller arabisk. Fx kan et gaffeltruck-certifikat tages på flere forskellige sprog.

Prisen for et AMU-kursus er under 200 kr. om dagen for ufaglærte og faglærte medarbejdere. Hvis uddannelsen sker i arbejdstiden, kan virksomheden søge VEU-godtgørelse, der kan dække en del af udgiften.

Uddannelse: AMU-kurser (arbejdsmarkedsuddannelser)
Støttemuligheder: VEU-godtgørelse

Videregående voksen- og efteruddannelse
Jeres medarbejdere kan også tage et enkelt modul fra en videregående voksenuddannelse eller en hel uddannelse, mens de arbejder.

Videregående voksenuddannelser omfatter akademi-, diplom-og masteruddannelser. Det er uddannelser, der alle bygger ovenpå den uddannelse og erfaring, som medarbejderen allerede har.

  • Akademiuddannelser kan være relevante for faglærte og ufaglærte medarbejdere. Uddannelserne er skræddersyet til faglærte, der vil bygge oven på en erhvervsuddannelse. Medarbejderen kan tage et enkelt modul, der er relevant for jobbet. Et modul varer normalt 3-4 måneder med undervisning fx en gang hver anden uge.
  • Diplomuddannelser og masteruddannelser er for medarbejdere, der i forvejen har en videregående uddannelse og ønsker at specialisere sig yderligere. Uddannelserne er på niveau med bachelor og kandidatuddannelser. Der er ofte optagelseskrav og krav om relevant erhvervserfaring.

Faglærte og ufaglærte kan få støtte til akademiuddannelse fra Statens Voksenuddannelsesstøtte og Omstillingsfonden. Hvis medarbejderen er omfattet af overenskomst, kan der også være mulighed for støtte fra kompetencefonde. Der er ingen støtte til diplom- og masteruddannelser.

Uddannelse: Videregående voksenuddannelser
Støttemuligheder: OmstillingsfondenStatens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), Kompetencefonde

Kurser for voksne i at læse, skrive og regne
Der kan også være brug for at løfte grundlæggende færdigheder som at læse, skrive, regne, engelsk eller digitale færdigheder, hos en gruppe af medarbejdere.  Det kan være nødvendigt, hvis medarbejderne skal betjene ny teknologi, værktøjer eller håndtere dokumentationskrav. Eller for at medarbejderen kan tage et kursus eller mere uddannelse. 

Grundlæggende færdigheder kan løftes ved hjælp af gratis FVU-kurser (Forberedende Voksenundervisning). Der findes også et særligt gratis tilbud om ordblindeundervisning, som kan hjælpe ordblinde med at overvinde deres udfordringer med at læse og skrive.

Hvis undervisningen foregår i arbejdstiden, kan I få støtte til lønkompensation, fx Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) og støtte fra kompetencefonde.

Undervisningen kan foregå enten på uddannelsesstedet eller i virksomheden. Det er også muligt at få foretaget en screening af en større gruppe medarbejdere på virksomheden. Det kan kortlægge behovet for, hvilke færdigheder, som skal styrkes hos forskellige grupper af medarbejdere.

Har jeres virksomhed udlændinge ansat, der skal lære dansk, kan de tage danskuddannelse for voksne udlændinge. Uddannelsen koster 2.000 pr. modul for ansatte. Når medarbejdernes danske niveau er tilstrækkeligt højt, kan de gratis deltage i FVU Start, der er målrettet tosprogede. Der kan være mulighed for at virksomheden kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis undervisningen foregår i arbejdstiden.

Uddannelser: Forberedende voksenundervisning (FVU) ,Ordblindeundervisning.
Støttemuligheder: Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), Kompetencefonde.


Gode muligheder for erhvervsuddannelse

Der er forskellige mu­lig­he­der for støt­te, hvis jeres me­d­ar­bej­der tager en erhvervsuddannelse.

Som virksomhed kan I bidrage til, at jeres medarbejder tager en erhvervsuddannelse eller I kan ansætte en voksen som elev/lærling.  På den måde kan I være med til at sikre, at I også i fremtiden har den rigtige arbejdskraft.

Erhvervsuddannelser for voksne (euv)
Er medarbejderen over 25 år, foregår det som erhvervsuddannelse for voksne (euv). Voksne kan tage en erhvervsuddannelse på kortere tid end de unge, hvis de allerede har relevant erhvervserfaring eller uddannelse.

Jeres medarbejder skal have elevløn fra virksomheden under uddannelsen, og I får refusion for de perioder, hvor medarbejderen er på skolen. Nogle brancher har tilskudsordninger for ansatte, der vil være faglærte fx igennem kompetencefonde. Derudover findes der ordningen for voksenlærlinge, hvor I har mulighed for tilskud til at give den ansatte en højere løn end den normale elevløn.

Uddannelse: Erhvervsuddannelser for voksne (euv)
Støttemuligheder: Kompetencefonde, Voksenlærling


Få et fleksibelt tilbud målrettet virksomheden

Mange af de eksisterende tilbud om efteruddannelse kan tilpasses jeres virksomheds behov og af­hol­des på virk­som­he­den.

Har jeres medarbejdere et særligt behov for efteruddannelse, kan uddannelsesstedet ofte sammensætte et skræddersyet uddannelsesforløb målrettet jeres virksomhed.

Det kan fx være:

  • Almen undervisning i engelsk (FVU) for en større medarbejdergruppe, der tager udgangspunkt i manualer eller systemer på virksomheden.
  • Et AMU-kursus, som flere medarbejdere har brug for samtidig, fx i forbindelse med omlægning af driften.

Ofte vil både indhold og varighed kunne tilpasses jeres behov og kurset kan blive afholdt under hensyntagen til virksomhedens drift - og gerne hos jer. I undgår transporttid og unødig forstyrrelse af driften. Vær opmærksom på, at prisen for et skræddersyet forløb kan være højere, end for de almindelige AMU-kurser.

Tag kontakt til den relevante skole. Hvis I er i tvivl om, hvilken skole I skal kontakte, kan eVejledning hjælpe jer.  


Online undervisning

Online undervisning eller kurser, hvor der indgår online undervisning, er et fleksibelt tilbud, der gør, at jeres medarbejdere kan studere hvor og når det passer dem.  

Der er flere muligheder for at uddanne eller efteruddanne medarbejdere online. Det kan ske på flere forskellige måder:

  • Online videoforløb eller digitale forløb: Der findes uddannelser eller kurser, der alene foregår online. De afholdes som videoforløb eller digitale forløb, der kan foregå uafhængigt af tid og sted.
  • Online holdundervisning: Ved andre typer af online undervisning bliver medarbejderen tilmeldt et hold med en fast undervisningsplan og en underviser. Undervisningen kan bestå af liveoplæg, mulighed for sparring med underviseren, feedback på opgaver og debat med de andre deltagere.
  • Blendet learning: Blendet learning kan fx være en blanding af praktiske øvelser med fysisk tilstedeværelse på en skole og online undervisning i teori.

De otte danske erhvervsakademier står bag portalen SmartLearning. Her kan I finde en oversigt over online videreuddannelse primært på akademiniveau.

Det er også muligt at tage en række AMU-kurser online. Det er fx kurser i tekstbehandling, regneark eller bogføring.


Brug eVejledning

Tal med en uddannelsesekspert i eVejledning. Som virksomhed kan I få uvildig vejledning alle ugens dage. 

Som virksomhed kan I kontakte eVejledning alle ugens dage på telefon, chat og mail. Her kan I få svar på spørgsmål om alle offentlige kurser og uddannelser.

Uanset hvilken branche virksomheden tilhører og hvor i landet den ligger, kan eVejledning hjælpe med et generelt overblik over de uddannelsesmuligheder, der kan være relevante for jeres medarbejdere.

Kontakt eVejledning